Meslek Kariyer ve Iş Hayatı

Meslek Kariyer ve Iş Hayatı

Meslek Kariyer Iş Hayatı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler Bu Forumda Toplanıyor.

En gözde devlet kurumları hangileri?

Yazar deniz gözlü


Tercih yaparken, sonradan pişmanlık duymamak için, ücret ve sosyal imkânlar olmak üzere çalışma koşullarını da dikkate almak gerekiyor. Uzmanlar Kardoğan, Kahramanoğlu ve Ünver bugün çalışma koşullarıyla ilgili bilgiler veriyor. Nakil imkânları konusunda aydınlatıyor


Devlet personel uzmanları Nezir Kardoğan, Salim Kahramanoğlu, Mehmet Ünver sistemi ve adayların en çok merak ettiği soruları açıkladı.Tercihlerde ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgileri:
Uzmanlar, sınıflara göre ücretler, fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar, kurumların sosyal imkanları, yıllık izinler hangi kurumda ne kadar olduğu konularında adayları aydınlatmaya çalışıyor.

Iyi maaş veren kurumlar
Işe yeni başlayan her memur aynı maaşı mı alıyor?
Maaşlar, kurumlara göre değişebiliyor. Ek ödemelerin dikkate alınmaması durumunda bazı ilk işe giriş maaşları şöyle:


Öğretmen 843 YTL
Lise mezunu imam 799 YTL
Lisans mezunu imam 814 YTL
Lise mezunu memur 680 YTL
Lisans mezunu memur 683 YTL
Mühendis 1171 YTL
Teknisyen 763 YTL
Veteriner hekim 1093 YTLEk ödemeler maaş farklılıklarında etkili oluyor mu?
Maaş farklılıklarının en önemli nedenlerinden biri, bazı kurumların çalışanlarına ek ödemede bulunmasıdır. 19 kurumda çalışanlar ek ödeme alıyor. Maliye Bakanlığı'ndaki bir memur 300 YTL ek ödeme almaktadır. Diğer ek ödeme yapılan kurumlar şunlar:
Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TIKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), Türk Silahlı Kuvvetleri (sivil memurlar), Türkiye Iş Kurumu Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Yurt-Kur, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları Işletmesi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango Idaresi.

Fazla çalışma ücreti veren kurumlar hangileri?
15 kurumda fazla çalışma ücreti veriliyor. Bu kurumlar şunlar:
Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Istatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme Idaresi Başkanlığı, TIKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Özürlüler Idaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.

Hangi kurumlar maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ödüyor?
Maktu fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet Işleri Başkanlığı, GAP Idaresi Başkanlığı. Şu genel müdürlükler da maktu çalışma ücreti uyguluyor: Vakıflar, Orman, Gençlik ve Spor, Basın-Yayın ve Enformasyon, Hudut ve Sahiller, Sağlık, SHÇEK, Orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri.

Özelleştirme sorunu
Saat başı fazla çalışma ücreti ödemesinde bulunan kurumlar hangileri?
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü, Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar fazla çalışma sürelerine göre ek ücret alıyor.

KIT'lerden birinde çalışmaya başladım. Özelleştirilince açıkta mı kalacağım?
Diyelim adayın memur olarak KPSS ile 399 sayılı KHK'ya tabi bir Kamu Iktisadi Teşebbüsü'ne ataması yapıldı. Bu KIT'in daha sonra özelleşmesi halinde burada çalışan memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personelin diğer kamu kurumlarına nakil hakkı bulunuyor. Ancak, Türkiye Iş Kurumu kanalıyla KIT'lere atanacak işçiler; memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personel kadar şanslı değil.
Bir KIT özelleştirme kapsamına alındıktan sonra burada çalışan personel Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) gönderiliyor. DPB de bu personeli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklediyor.

KIT'lerin sosyal imkânları daha mı iyi?
KIT'lerde sosyal imkânlar diğer kamu kurumlarına göre daha ileri seviyede bulunuyor. Birçok KIT, lojman, kreş, kamp, misafirhane gibi imkâna sahip.

KIT personelinin yıllık izin hakları memurlardan farklı mı?
Yıllık izin konusunda KIT personelinin memurlardan en önemli farkı şu: Memurlar geçen yıldan kullanamadığı iznini çalıştığı yılda kullanma hakkına sahip. Ancak, KIT'lerdeki sözleşmeli personelin böyle hakkı yok.

KIT personeli naklen nereye geçebilir?
Sözleşmeli personel kendi çalıştığı KIT'in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiştirebilir. Yine sözleşmeli personel, istenmesi durumunda başka KIT'e geçebilir.
Ancak sözleşmeli personel, (eğer kişinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiş hakkına sahip değil.

KIT'lerde iş güvencesi

KIT'lerde çalışan personelin görevine istenildiği zaman son verilebilir mi?
KIT'lerde çalışmaya başlayan sözleşmeli personelin görevine son verilme halleri 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45'inci maddesinde düzenleniyor. Bu haller şöyle sayılıyor:
a) Izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,
b) Işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,
d) Bu kanun hükmünde kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak.
Bu hallerde sözleşme sona erebiliyor. Bu hallerin tümü 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için de değişik biçimlerde geçerli. Bu nedenle, KIT'lerdeki sözleşmeli personel statüsünün, 657 sayılı kanuna tabi memurluk statüsü kadar güvenceli bir statü olduğu söylemek mümkün. Dolayısıyla personelin sözleşmeli olması ve sözleşmelerin yıllık olmasının adayları tedirgin etmesine gerek yok.

Üniversitede nakil sorunu

Üniversitede çalışan memurlar diğerlerinden farklı haklara sahip mi?
Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı yok. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye de sahip değil.

Üniversitelerde nakil imkânı var mı?
Üniversitelerin başka bir ilde genel olarak teşkilatı bulunmaz. Teşkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaşan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüştürüldü. Bir kamu kurumunun farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamını taşır. Üniversitelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir ile nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilir.

Nakil olanağı bulunanlar

Üniversitelerde çalışmanın sıkıntıları var mı?
Üniversiteler, fazla personele sahip olmayan kurumlar arasında yer alır. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşması oldukça zor. Bu nedenle, üniversitelerde çalışan personel sık sık nakil talebinde bulunuyor.

Belediyelerde çalışmanın temel farkları nelerdir?
Belediyeler siyasi etkinin net görüldüğü kurumların başında yer alır. Bu nedenle en sık değiştirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan geliyor. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekir.

Belediyelerde nakil durumu nasıl?
Belediyelerde, üniversiteler gibi başka bir ilde taşra teşkilatına sahip değil. Belediyelerin başka bir ilde taşra teşkilatı olmadığı için, burada çalışan personel de üniversitelerde çalışan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynı şekilde yaşıyor.

Adaylık 1 veya 2 yıldır
Aday memurluğun süresi ne kadar?
657 Sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeye göre, aday memurluk süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebiliyor. Hangi süreyi uygulayacakları kamu kurumlarının takdiri içinde bulunuyor.

Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi?
Aday memurun nakline ilişkin olarak 657 sayılı kanunda "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınıyor. Buna göre aday memur, başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir.

Aday memur nakil hakkına sahip mi?
Bu durumu örneklendirmek gerekirse; A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin KPSS sonucuna göre B kurumuna yerleştirilmesi halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin nakli mümkün. Yine A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin B kurumunda yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanması halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin de nakli mümkün.

Hangi kurumlarda nakil kolaydır?
Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabiliyor.
Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet Işleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniş taşra ağı bulunan kurumlar. Bu kurumların hemen hemen her ilde teşkilatı bulunuyor.