11.HALiK

ALLAH'ın 99 ismi ve anlamları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
betül_42
Ilk Üye
Ilk Üye
Mesajlar: 2908
Kayıt: 03 Haz 2006, 04:01
Elindeki Nakit: Kilitli
Konum: Mevlana diyarı konya

11.HALiK

Mesaj gönderen betül_42 » 01 Ağu 2010, 23:15

Hâlik : Yaratıcı
Cenab-ı Hak buyuruyor:

Resim

"Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini an?n. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başıa Yaratıcı var mı?
O'ndan başka ılah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?" (1)

Resim

??te Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan ba?ka ?lah yoktur. Her?eyin Yarat?c?s?'d?r, öyleyse O'na kulluk edin. O, her?eyin üstünde bir vekildir." (2)

Allahu Teâlâ her ?eyin Halikidir ve bu O'nun subuti s?fatlar?ndand?r. O'ndan ba?kas? için bu s?fat kullan?lamaz. Yaratma, örneksiz var etmektir. Allah Teâla yaratan, O'nun d???nda her ?ey yarat?land?r. Her ?ey O'nun emrinde ve hizmetindedir. O'ndan ba?ka bir yarat?c? yoktur. Bütün her ?ey, gökler, yer, ikisi aras?nda ve içinde bulunanlar, bunlar?n hareketleri, k?m?lt?lar?, r?z?klar?, ecelleri, sözleri, ve fiilleri yarat?lm??t?r. Bunlar?n tek yarat?c?s? Hz.Allah't?r.Bütün varl?klar sonradan yarat?lm?? ve yoktan var edilmi?tir. Her ?ey O'nddan ba?lad? ve yine O'nda son bulacakt?r. (3)

Yarat?klara nisbet edilen hiçbir sanat, Allah Teâlâ'n?n takdir buyurdu?u ke?f ve icad mahiyyetinden ileri geçemez. Çünkü mahluk, fiilerinin ayr?nt?s?n? takdir edemez ve bir atom bile yapamaz. Böyle bir yaratma sonsuz ilim ve kudrete ba?l?d?r. Mahluk ise bundan ancak s?n?rl? k?sm?n? elde edebilir. Her?eyi tam anlam?yla takdir ve icad ederek yaratan Ancak Allah Teâlâ'd?r.
Bir ar? kovan?ndaki tüm ar?lar görevlerini eksiksiz yerine getirirler. ??çi ar?lar kovan?n yap?m?nda çal???r, kovan? havaland?rarak derecesini hep sabit tutarlar, kovana çiçeklerden toplad?klar? besinleri getirirler. Kraliçe ar? ise kovan?n içinde sabit kalarak soyun devam?n? sa?lar. Bir sivrisinek yumurtadan ç?kt???nda eri?kin haline hiç benzemez. Sivrisinek larvas? geli?imini tamamlayana kadar 4 defa deri de?i?tirir. Pupa döneminin sonuna do?ru derisi aç?l?r ve eri?kin sivrisinek pupan?n içinden suya hiç de?meden ç?kar.

Yukar?da bahsetti?imiz canl?lar yeryüzünde ya?ayan say?s?z canl?dan yaln?zca iki tanesidir. Fakat do?umlar?n?, ya?amlar?n? ve ölümlerini di?er canl?lar gibi Allah belirlemi?tir. Bu canl?lar, yarat?ld?klar? andan itibaren Allah'?n tespit etti?i, uygun gördü?ü ve emretti?i ?ekilde ya?amlar?n? sürdürürler. Kesinlikle Allah'?n kendileri için takdir etti?i görevin d???na ç?kmazlar. Çöllerde +50 derecede ya?ayan kertenkeleler de, kutuplarda -50 derecede ya?ayan penguenler de, denizin binlerce metre alt?nda ya?ayan süngerler de ayn? durumdad?r. Hepsi hayatlar? boyunca Allah'?n tespit etti?i ?ekilde ya?arlar. Onlardan önceki nesiller de ayn? ?ekilde ya?am??t?r, sonraki nesiller de ayn? ?ekilde ya?ayacaklard?r. Çünkü Allah canl?lar?n hepsi için bir ya?am biçimi seçmi?tir.

Sonuç olarak kainattaki hiçbir canl?n?n kendi ya?am biçimini tayin etme hakk? yoktur. Tüm canl?lar? Allah yaratm?? ve bu ?ekilde ya?amalar?n? takdir etmi?tir. Onlar da kay?ts?z ?arts?z bu hükme boyun e?mi?lerdir.

?nsan da kainat?n küçük bir parças?d?r. Allah insan? bir damla sudan yaratm??, ve bir ya?am biçimi takdir etmi?tir. Hiçbir insan kendi karar?yla ya?am süresini belirleyemez, ya?lanmay? ve ölümü durduramaz, acizliklerinden kurtulamaz. Tüm bunlar? belirleyen, diledi?i ?ekilde yönlendiren Allah't?r. (4)

Allah'?n gücünün benzersizli?i ve her?eyi hakimiyeti alt?nda tuttu?u ayetlerde ?öyle haber verilir:
Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratand?r. O'nun nas?l bir çocu?u olabilir? O'nun bir e?i (zevcesi) yoktur. O, her?eyi yaratm??t?r. O, her?eyi bilendir. (5)

De ki:
"Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?"
De ki: "Allah't?r."
De ki: "Öyleyse, O'nu b?rak?p kendilerine bile yarar da, zarar da sa?lamaya güç yetiremeyen birtak?m veliler mi (tanr?lar) edindiniz?"
De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sahibi) e?it olabilir mi? Veya karanl?klarla nur e?it olabilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratmas? gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benze?ti?
De ki: "Allah, her?eyin yarat?c?s?d?r ve O, tektir, kahredici oland?r." (6)

Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde ?ahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Her?eye nutku verip-konu?turan Allah, bizi konu?turdu. Sizi ilk defa O yaratt? ve O'na döndürülüyorsunuz." (7)


"Yâ Hâlik" Bir kimse bu ismi gece okusa Hak sübhanehu ve teala hazretleri bir melek yarat?r. bu melek de k?yamet gününe kadar ibadet eder ve sevab? o kimsenin olur. (8)

Çocu?u olmayan bir kad?n, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Hâlik" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-? hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." (8)


Resim ResimResim
Cevapla

“Esmaül-Hüsna” sayfasına dön