Hadislerle Surelerin Faziletleri

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetler ve sûrelerin okunuşu yazılışı ve mealleriyle paylaşım yeri.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
deniz gözlü
Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
Mesajlar: 890
Kayıt: 26 Haz 2012, 10:36
Elindeki Nakit: Kilitli

Hadislerle Surelerin Faziletleri

Mesaj gönderen deniz gözlü » 05 Şub 2013, 16:46

Hadislerle Surelerin Faziletleri
?Size iki şey bırakıyorum;onlara sarılırsanız dalalete düşmezsiniz:Allah?ın kitabı ve Rasulü?nün sünneti.?(Muvatta,Kader 3;Ebu davud,Talak 40;darimi, Mukaddime 24;Ibni Hanbel I,75,111,2/2,286,IV,206,V,30)

?Şayet Nebinizin sünnetini terk ederseniz sapıtırsınız.?

(Ibn Mace,Mesacid 14;Ebu Davud,salat 46;Nesai,Imamet 50;ibn Hanbel I,382,415,419,455)

?Benim sünnetimle amel etmeyen benden değildir.?(Ibn Mace,Nikah I;Buhari,Nikah I;Müslim Nikah 5;Ebu davud, Tatavvu 27,Savm 45;Darimi,Savm 17;Nikah 3)
?Peygamber size neyi verdi ise onu alıp yapın; sizi neden sakındırdı ise ondan da sakınıp kaçın.? (Haşr suresi, 7)
?Kur?ân?la amel edin! Helalini helal, haramı nı haram sayın! Ona uyun, onun hiçbir şeyini in kâr etmeyin! ??Cemul Favaid/142

YASIN SURESI

Enes (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Herşeyin bir kalbi vardır. Kuranın kalbi ise Yasin sûresidir. Her kim Yasin sûresini okur ve onun içindekilere göre yaşarsa; Allah o kimseye Kuran-ı on kere okumuş kadar sevap yazar.(Tirmizi,Kuranın Fazileti ve Değeri,2887;Dârimî, Fedail-ül Kuran: 3419)

Taha ve Yasin Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem a.s.?ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur। Melekler işitince bunların indirileceği ümmete, bunları okuyacak dillere, bunları ezberleyecek gönüllere ne mutlu demişlerdir. (Darimi)

Ma?kıl b. Yesar?dan rivayete göre Peygam ber (s.a) ?Ölmek üzere bulunan hastalarınızın yanında yasin okuyun.? (Ebu Davud,cenaiz,3121;Ibn Mace,Cenaiz,1448,Beyhaki,Müsned,Nesai )

Ebü?d-Derda?dan merfu? olarak rivayete göre:
?Ölüm döşeğinde olan hiç bir hasta yoktur ki üzerinde Yâsîn okunsun da Allah onun sekerâtını hafifletmesin.» (Deylemi,Müsnedi Şihab)

Atâ bin Ebî Rebâh radiyallahu anh?dan:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem?in şöyle buyurduğu bize ulaştı: ?Kim sabahlan Yâsîn?i okursa bütün hacetleri görülür.?
(Dârimi, 3421)

Ebu Hüreyreden rivatete göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bir gecede Allahın rızasını kazanmak için Yasin okursa o, o gece bağışlanır. (Darimi,3420,Kenzul Umal,1/591)

MÜLK SURESI

Ebû Hureyre radiyallahu anh?dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
?Kur?ân?da otuz âyettik bir sûre vardır ki, bağışlanıncaya dek okuyanına şefaat eder: Tebârekellezî bi-yedihi?l-mülk (sûresi).?
(Cemul Fevaid,6757,Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizî)

Ibn Abbâs radiyallahu anh?dan: ?Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem?in ashabından bir adam kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üstüne çadır kurdu. Içinden ge len bir ses Mülk sûresini okuyordu. Onu so nuna kadar dinledi. Sonra gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem?e bu durumu haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: O (sûre) önleyici ve kurtarı cıdır. Kişiyi kabir azabından kurtarır.? (Cemul Fevaid,6758,Tirmizî)

SECDE SURESI

Câbir radiyallahu anh?dan: ?Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Eliflâmmîm Tenzil süresiyle, Tebârekellezî bi-yedihil-mülk sûresini okumadan uyumazdı.?(Cemul Fevaid,6771,Tirmizi)

VAKIA SURESI

Ibn Mes?ûd radiyallahu anh?dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
?Kim her gece Vakıa sûresini okursa, as la fakirlik yüzü görmez. Ayrıca Müsebbihât (Sebbihisme rabbike ile başlayan sûreler) içinden bir âyet, bin âyet gibidir.? (Cemul Fevaid,6755)

ZÜMER VE ISRA SURESI

Hazret-i Âişe annemiz şöyle anlatıyor:

Resulullah (a.s.m.) Benî Isrâil (Isrâ) ve Zümer Sûrelerini okumadan uyumazdı.Tirmizi,2920

DUHAN SURESI

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: ?Herşeyin bir meyvesi vardır. Şüphesiz Kur?ân?ın meyvesi de zevatu Hâ, Mîm?dir. Bunlar güzel, verimli ve birbirine komşu bahçelerdir. Cennet bahçelerinden otlamak isteyen kimse Hâ, Mîm?leri okusun.? Deylemi, Firdevs, III, 539

Ebû Hüreyre (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ?Kim geceleyin Duhan sûresini okursa, yetmişbin melek kendisi için istiğfar etmiş olarak sabahlar.?
(Tirmizi,Kuranın Fazileti ve Değeri,2888)

Ebû Hüreyre (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kim Cuma gecesi Hâ-mim Duhan sûresini okursa günahları bağışlanır.(Tirmizî, Kuranın Fazileti ve Değeri,2889)

KEHF SURESI

Ebû?d-Derdâ radiyallahu anh?dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
?Kim Kehf sûresinin başından on âyet ez berlerse deccâlin fitnesinden kurtulur.?(Cemul Fevaid,6748)
?Kehf sûresinin sonundan on âyet ez berlerse deccâlin fitnesinden kurtulur. ? (Cemul Fevaid ,6749,Müslim ve Ebû Dâvud)
Ebû Derdâ (r.a.)den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.), buyurdu ki: Her kim Kehf sûresinin başından üç ayet okursa Deccâl fitnesinden korunur.(Tirmizi,Kuranın Faziletleri,2886,Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27; Ebû Dâvûd, Malahım: 17)
Ömer ibn Hattab (r.a) den rivayetle ; Rasulullah(s.a.v) buyurdu: Bana kesinlikle vahyedildi ki,kim herhangi bir gecede Kehf suresi 110. ayetini okursa,bu okuyuş onun için Yemen Denizindeki Aden-i Ebyen denen bir adadan Mekkeye kadar olan bölgeyi aydınlatan,içi meleklerle dolu bir nur olur.( Mecmauz Zevaid,10/126)

Zirr b. Hubeyş (r.a) den rivayetle :Kim, gece kalkmak istediği zaman Kehf suresinin sonunu okursa , (gece) istediği zaman kalkar! Dedi.( Darimi, 6/3409 )
Ebû Said el-Hudrîden rivayete göre, Peygamber (s.a.v.), buyurdu ki: Allah, Cuma günü Kehf Sûresini okuyan kimsenin Kâbe ile arasındaki mesafeyi nurlandırır.Darimi

ALI IMRAN SURESI

Ali imran süresini Cuma günü okuyan için melekler geceye kadar Allahdan affedilmesini dilerler. (Darimi,6/ 3400 )

Ali imran süresi fakirin en güzel hazinesidir.O, gecenin sonunda kalkıp onunla geceyi ihya eder: (Darimi,6/3401)

Kim Ali Imran okursa o zengindir.(Darimi,6/3398)

Abdullah Ibn Mesud (r.a) den rivayetle Rasulullah(s.a.v) buyurdu: Allah Teala gece yarılarında ibadet eden, Bakara ve Al-i imran surelerini okuyan kişiyi (dünyada ve ahirette) mahrum etmez. ( Tergib ve Terhib,c.2,sy.52)

HUD SURESI

Kabdan rivayetle Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:Cuma günü Hud suresini okuyun!(Darimi,3406, 3407)

MÜSEBBIHAT

Irbad b. Sariye (r.a.)den rivâyete göre: Rasûlullah (s.a.v.), Müsebbihat denilen sûreleri yatmazdan evvel okur bu sûreler içinde bir ayet vardır ki bin ayetten daha hayırlıdır buyururdu. (Tirmizi,2921;Ebû Dâvûd, Edeb: 17)

Musebbihat adı veriler sureler, Subhane,Sabbeha,Yusebbihu veya Sabbih kelimeleriyle başlayan Isra,Hadid,Haşr,Saff,Cuma,Teğabun ve Ala sureleridir.

KIYAMET

Ibn Ömer radiyallahu anh?dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
?Kim sanki gözüyle kıyameti görmüş gibi olmak isterse, su sûreleri okusun: Izeş-Şemsü küvviret, Izes-Semâu?n fetarat, Izes-Semâu n şakkat.? [Cemul Fevaid, 6770;Tirmizî]

ZILZAL SURESI

Ibn Amr bin el-Âs radiyallahu anh?dan:
?Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem?e gelip: ?Bana (Kur?ân?dan birşey) öğret Ey Allah?ın Resulü!? dedi. Şöyle buyurdu: ?Başında Elif Lanı Râ olan sûrelerden üçünü oku!? Dedi ki:
?Yaşlandım, hafızam zayıfladı, dilim ağır-laştı.? Şöyle buyurdu: ?Öyleyse basında Hâ-mîm olan sûrelerden üçünü oku!? Yine ilk söylediği gibi söyleyince, şöyle buyurdu: ?Müsebbehâttan (SebbIhisme rabbike ile baş layan sûrelerden) üçünü oku!? yine aynısını söyledi ve ilave etti: ?Bana her türlü hayrı ih-
tiva eden kısa bir sûre Öğret!? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona ?Izâ zülzilet? sûresini okuttu. Adam: ?Seni hak ile Peygamber olarak gönderene yemin ede rim ki, asla buna bir şey ilave etmiyeceğim? dedi ve çekip gitti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ?Adamcağız iki kere kurtuluşa erdi? buyurdu.? ( Cemul Fevaid,6759,Ebû Dâvud)

Enes b. Mâlik (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim Zilzâl sûresini okursa onun için bu sûre Kuranın yarısına denk tutulur ve her kim de Kâfirûn sûresini okursa bu sûre de onun için Kuranın dörtte birine denk tutulur. Kimde Ihlas sûresini okursa bu sûre de Kuranın üçte birine denk tutulur.(Tirmizi,2893;Müsned: 12031)

Enes b. Mâlik (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.), ashabından bir adama: Ey falan kimse evlendin mi? diye sordu. Adam: Hayır Ey Allahın elçisi evlenmedim evlenme imkanına da sahip değilim dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) senin ezberinde Ihlas sûresi yok mu? Buyurdu. Adam: Evet var dedi. Rasûlullah (s.a.v.), o Kuranın üçte biridir buyurdu. Sonra Rasûlullah (s.a.v.) ezberinde Nasr sûresi yok mu? Buyurdu. Adam: Var dedi. Rasûlullah (s.a.v.): O da Kuranın dörtte biridir buyurdu. Sonra Rasûlullah (s.a.v.), ezberinde Kâfirûn sûresi var mı? buyurdu. Adam da: Evet deyince Rasûlullah (s.a.v.), Kuranın dörtte biridir, buyurdu. Sonra Rasûlullah (s.a.v.), ezberinde Zilzâl sûresi yok mu buyurdu. Adam: Evet vardır deyince Rasûlullah (s.a.v.), o da Kuranın dörtte biridir, buyurdu ve (Sen zengin sayılırsın bunları öğretmeyi mehir olarak kullanıp) evlen evlen buyurdu.(Tirmizi,2895;Müsned: 12031)

KAFIRUN SURESI

Enes radiyallahu anh?dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından birine şöyle dedi: ?Ey Fülan ev lendin mi?? ?Hayır vallahi evlenecek bir şe-) im yok ki??
?Yanında Kul Huvallahu Ehad da mı yok??
?Yar.?
?Işte al sana Kur?ân?in üçte biri!?
?Iıâ câe nasrullahi vel-fethu?yu biliyor musun??
?Evet.?
?Işte sana Km?ân?in dörtte biri.?
?Kul yâ eyyühel-kâfirûne?yi biliyor mu sun??
?Evet.?
?Iste sana Kur?ân?in dörtte biri.? ?Izâ zülzilet (sûresini biliyor musun)?? ?Evet.?
?Işte sana Kur?ân?in dörtte biri. (Bunlar la) evlen, evlen!? buyurdu. [Cemul Fevaid,6767;Tirmizî,2895; Müsned: 12031]

Enes b. Mâlik (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim Zilzâl sûresini okursa onun için bu sûre Kuranın yarısına denk tutulur ve her kim de Kâfirûn sûresini okursa bu sûre de onun için Kuranın dörtte birine denk tutulur. Kimde Ihlas sûresini okursa bu sûre de Kuranın üçte birine denk tutulur.(Tirmizi.2893;Müsned: 12031)

Nevfel b. Muaviye (r.a) den rivayetle :Rasulullah (s.a.v) buyurdu: Yatagina geldiginde ?Kul ya eyyühelkafirun? suresini oku, sonra uyu Bu, şirkten kurtuluştur.(Ebu Davud,16/5055; Darimi,6/3430)

IHLAS SURESI

Ebû Hüreyre (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ihlas sûresi Kuranın üçte birine denktir.(Tirmizi,2899;Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27; Ibn Mâce, Edeb: 17)

Ebû Eyyûb (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Bir gecede Kuranan üçte birini okumaktan hanginiz acizdir? Kim Kulhüvallahû ehad sûresini okursa Kuranın üçte birini okumuş sayılır.(Tirmizi,2896;Nesâî, Iftitah: 27; Dârimî, Fedail-ül Kuran: 17)

Ebû Hüreyre (r.a.)den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber geldim Rasûlullah (s.a.v.) bir kimsenin Ihlas sûresini okuduğunu işitti ve vâcib oldu buyurdu. Ben ne vâcib oldu? Dedim; Cennet buyurdular. (Tirmizi,2897; Müsned: 7669)

Enes b. Mâlik (r.a.)den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ensârdan bir adam vardır. Kuba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sûreyi namazda onlara okuyacağında Ihlas sûresiyle başlar sonra başka bir sûre okur ve her rekatta aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler: Ben bir sûreyi okuyor onu yeterli görmeyip başka bir sûre daha okuyorsun. Ya daima bu sûreyi oku veya diğerini oku.Ensârdan olan bu kimse dedi ki: Ben bu Ihlas sûresini okumayı bırakacak değilim size bu sûre ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlığı bırakırım.Bu kimseyi en değerli kişileri olarak gördüklerinden başka birisinin kendilerine imam olmasını istemediler. Peygamber (s.a.v.) onlara geldiğinde durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.), Ey filan dedi; cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekatta bu sûreyi okumaya seni yönelten sebeb nedir? Buyurdu. O kimse: Ey Allahın Rasûlü ben bu sûreyi seviyorum. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Bu sûrenin sevgisi seni Cennete sokacaktır.(Enes b. Mâlik (r.a.)den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ensârdan bir adam vardır. Kuba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sûreyi namazda onlara okuyacağında Ihlas sûresiyle başlar sonra başka bir sûre okur ve her rekatta aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler: Ben bir sûreyi okuyor onu yeterli görmeyip başka bir sûre daha okuyorsun. Ya daima bu sûreyi oku veya diğerini oku.Ensârdan olan bu kimse dedi ki: Ben bu Ihlas sûresini okumayı bırakacak değilim size bu sûre ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlığı bırakırım.Bu kimseyi en değerli kişileri olarak gördüklerinden başka birisinin kendilerine imam olmasını istemediler. Peygamber (s.a.v.) onlara geldiğinde durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.), Ey filan dedi; cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekatta bu sûreyi okumaya seni yönelten sebeb nedir? Buyurdu. O kimse: Ey Allahın Rasûlü ben bu sûreyi seviyorum. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: bu sûrenin sevgisi seni Cennete sokacaktır.(Tirmizi,2901;Dârimî, Fedail-ül Kuran: 27)

Ukbe ibni Âmir?dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, ?Her namazın arkasında Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûreleri ni okumamı Resûlüllah sallallahu Aleyhi ve Seliem bana emretti.?
Ebû Davud?un diğer bir rivayetinde de, ?Muavvizat? sûrelereni okuma mı bana emretti, şeklindedir ki, bundan ?Kul Hüvellâhu Ahad, Kul Eûzü birabbilfelak ve Kul E?ûzü birabbinnâs? sûrelerinin kasdedildiği anlaşıl maktadır. Ebü Dâvud. Tirmizî. Nesâî. Ahmed b. Hanbel. Ibn-i Hibbân. îbn-i Sünnî.

Hazreti Aişe?den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiş tir ki:
?Peygamber Sailallahu Aleyhi ve Sellem her gece yatağına girince, avuçlarım bir araya getirir, sonra onlara üfürür ve ikisine şunları okurdu: Ihlâs sûresini, Felak ve Nas sûrelerini? Sonra iki avucu ile bedeninden ulaşabildiği yerleri sıvardı. Önce elleriyle baş ve yüzünden başlayarak mes-heder ve vücûdun ön tarafını da böyle sıvardı. Bunu üç defa yapardı.? Buhârî. Müslim.

Ukbe b. Âmir el Cühenî (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Allah bana benzeri görülmemiş ayetler indirdi. Sonuna kadar Nâs ve Felak sûrelerini okudu.(Tirmizi,2902;Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27; Nesâî, Iftitah: 17)

Ukbe b. Âmir (r.a.)den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) her namazın arkasından bana Nas ve Felak sûrelerini okumamı emretti.(Tirmizi,2903;Nesâî, Sehv: 27; Ebû Dâvûd, Salat: 17)

FATIHA SURESI

Ebû Hüreyre (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.), Übey b. Kab namaz kılıyorken onun yanına vardı ve ey Übey dedi. Übey yüzünü çevirip baktı fakat cevap vermedi. Ama namazını kısa kesip bitirdi ve Rasûlullah (s.a.v.)e vardı; Selam sana olsun Ey Allahın Rasûlü dedi. Rasûlullah (s.a.v.)de selamını aldı ve sana seslendiğimde neden niçin cevap vermedin? Übey: Ey Allahın Rasûlü, namazdaydım. Rasûlullah (s.a.v.): Allahın bana vahyettiği Kuranda: Ey iman edenler size hayat verecek sizi düzeltecek mesajlara çağırdığı zaman, Allah ve elçisinin mesajına uyun!(8 Enfal: 24) emrini görmedin mi? Übey: Evet gördüm dedi ve inşallah bir daha bu hataya düşmem dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): sana ne Tevrata ne Incile ne de Zebura ne de Kurna bir benzeri indirilmemiş olan bir sûreyi öğretmemi ister misin? Übey de evet Ey Allahın Rasûlü dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), namazda nasıl okursun? Buyurdu. Übey: Ümmül Kuran olan Fatiha sûresini okudu. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Canım kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki bu okuduğun Fatiha sûresinin bir eşi ne Tevratda ne de Incilde ne de Zeburda ne de Kuranda indirilmemiştir. O yedi ayetli olup devamlı tekrar edilen bana verilen Kurandan bir parçadır.(Tirmizi,2875;Buhârî, Tefsir-ül Kuran: 27; Ebû Dâvûd, Salat: 17)

Ebû Hureyre radiyallahu anh?dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
?El-Hamdu lillahi Rabbi? l-Alemîn. Kur?ân?in esasıdır, Kitâb?tn anasıdır. Seb-I me-sânidir (= yedi âyettir).? [Cemul Fevaid,6737,Ebü Dâvud ve Tirmizî]

Ibn Abbâs radiyallahu anh?dan: ?Cibril, Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem?in yanında otururken, üstünden bir ça tırdama sesi duydu. Başını kaldırıp şöyle dedi: ?Bu gök kapılarından biridir, bugüne ka dar hiç açılmadı, sadece bugün açıldı. Ora dan bir melek indi; dedi ki: ?Bu melek de (ilk olarak) bugün indi, bugüne kadar hiç inme mişti.? Melek selâm verip şöyle dedi: ?Yalnız sana verilen senden önce hiçbir peygambere verilmeyen şu iki nuru sana müjdelerim: Fâti-hatü? l-Kitâb ve Bakara sûresinin son âyetleri. Onlardan bir harf bile okusan mutlaka karşı lığında onun sevabını alırsın.? [Ibn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Cibril, Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem'in yanında otururken, üstünden bir ça tırdama sesi duydu. Başını kaldırıp şöyle dedi: 'Bu gök kapılarından biridir, bugüne ka dar hiç açılmadı, sadece bugün açıldı. Ora dan bir melek indi; dedi ki: 'Bu melek de (ilk olarak) bugün indi, bugüne kadar hiç inme mişti.' Melek selâm verip şöyle dedi: 'Yalnız sana verilen senden önce hiçbir peygambere verilmeyen şu iki nuru sana müjdelerim: Fâti-hatü' l-Kitâb ve Bakara sûresinin son âyetleri. Onlardan bir harf bile okusan mutlaka karşı lığında onun sevabını alırsın.' [Cemul Fevaid ,6738,Müslim ve Nesai]

Ayetel Kürsi

Ebû Hüreyre (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim mümin sûresi ilk üç ayetiyle Bakara sûresi 255. ayeti olan Ayet-el Kürsîyi sabahleyin okursa akşama kadar muhafaza edilir. Akşam okursa sabaha kadar bu ayetler vasıtasıyla koruma altına alınır.(Tirmizi,Kuranın Fazileti,2879;Dârimî, Fedail: 27)

Ebû Hüreyre (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her şeyin bir zirvesi Kuranın zirvesi ve doruğu da Bakara sûresidir. Bu sûrede bir ayet vardır ki Kuran ayetlerinin efendisidir. O ayet, Ayet-el Kürsîdir.(Tirmizî, Kuranın Fazileti,2878)

Ebû Eyyûb el Ensarî (r.a.)den rivâyete göre: Ebû Eyyûbun bir hurma deposu vardı. Cin veya şeytan türü birileri gelir ve o depodan hurma alırdı. Ebû Eyyûb durumu Peygamber (s.a.v.) şikayet etti. Rasûlullah (s.a.v.)de şöyle buyurdu: Git onu tekrar gördüğünde: Bismillah peygambere icabet et de buyurdu. Sonra Ebû Eyyûb onu yakaladı bir daha gelmeyeceğine söz verince bıraktı. Sonra Peygamber (s.a.v.)e geldi. Rasûlullah (s.a.v.): Esirin ne yaptı ? diye sordu. Ebû Eyyûb: Bir daha dönmeyeceğine yemin etti dedi. Rasûlullah (s.a.v.): Yalan söyledi, O yalan söylemeye alışıktır dedi. Ebû Eyyûb o kişiyi bir daha yakaladı tekrar gelmeyeceğine yemin edince onu tekrar serbest bıraktı. Rasûlullah (s.a.v.)a gelince; Esirin ne yaptı?diye sordu. Ebû Eyyûb: Bir daha dönmemeye ikinci defa yemin etti, dedi. Rasûlullah (s.a.v.): Yalan söyledi O yalan söylemeye alışıktır buyurdu. Üçüncü sefer yakalayınca; bu sefer seni Rasûlullah (s.a.v.) götürmeden bırakmayacağım dedi. Bunun üzerine o kimse dedi ki: Sana bir şey öğreteceğim Ayet-el Kürsîyi evinde bunu oku ne şeytan ne de bir başkası sana yaklaşamaz. Ebû Eyyûb Peygamber (s.a.v.)e geldi. Rasûlullah (s.a.v.): Esirin ne yaptı?diye sordu. Ebû Eyyûb olup biteni haber verdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): doğru söylemiş, fakat aslında kendisi yalancıdır buyurdu. (Tirmizî, Kuranın Fazileti ,2880;Müsned: 22488)

BAKARA SURESI SON AYETLER / AMENARRASULÜ

Ebû Mesud el Ensarî (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim Bakara sûresinin son iki ayetini okursa o iki ayet ona yeterlidir.(Tirmizî, Kuranın Fazileti ,2881;Buhârî, Meğazi: 27; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 17)

Numân b. Beşîr (r.a.)den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı da o kitaptan iki ayet indirerek Bakara sûresini o iki ayetle mühürledi. Bu ayet bir evde üç gün süreyle okunmazsa şeytan o eve yaklaşır.(Tirmizî, Kuranın Fazileti ,2882;Dârimî, Fedail-ül Kuran: 27)

HAŞR SURESI SON AYETLER

Malik bin Yesar?dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu:
Her kim sabahladığında üç kere: ?Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allaha sığınırım).Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.
(Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân, 22; Müsned, V/26; Darimî, Beyhakî ve Taberani)

GECE NAMAZA KALKINCA

Abdurrahman b.Avf (r.a) den rivayetle ; Peygamberin ashabından biri şöyle anlatmıştır:Nebi aleyhisselam ile bir yolculukta idim.Gece namazını nasıl kıldığını görmek için gözetlemeye başladım.Yatsı namazını kıldıktan sonra gecenin uzun bir bölümünü yatarak geçirdi.Sonra uyandı ve ufka bakarak Al-i Imran suresinin 191-194. ayetlerini okudu.Sonra elini yatağına uzatıp oradan misvağını aldı,yanındaki kaptan bardağa su koyarak dişlerini misvakladı.Daha sonra da abdest alıp gece namazına durdu. Namazdaki duruşu uyuduğu kadardı sonra yatıp uyudu, bu yatması da namaz kıldığı süre kadardı. Sonra tekrar uyandı, ilk önceki yaptıklarını aynen yaptı ve okuduklarını da aynen okudu. Rasûlullah (s.a.v) fecirden önce üç sefer aynen böyle yaptı. Nesai,1/1608;El- Müsned,6/1894)

Osman (r.a) den rivayetle:Kim bir gecede Al-i Imran suresinin sonunu okursa,ona bir geceyi tamamen ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır. ( Darimi,6/3399)

EV HALKINI KORUYAN DUALAR

Ibn Mesud (r.a) : Kim Bakara Suresinin baş tarafından dört ayet,Kürsi ayetini,Kürsi ayetinden sonraki iki ayeti ve Bakara Suresinin sonundan üç ayet okursa, o gün onada , ailesine de ne bir şeytan, ne de hoşlanmayacağı bir şey yaklaşmaz ! Bu ayetler , aklı başından gitmiş hiçbir kimsenin üzerine okunmaz ki , o iyileşmiş olmasın! ( Darimi 6 / 3386 )

Abdullah(r.a) : Kim bir gecede Bakara suresinden on ayet ; yani baş tarafından dört ayet,Kürsi ayetini,Kürsi ayetinden sonraki iki ayeti ve başı lillahi ma fissemavat olan son üç ayetini okursa , o eve gece sabah oluncaya kadar hiçbir şeytan giremez! ( Darimi 6 / 3385 ;Mecmauz Zevaid , 10 / 118 )

El- Muğire b. Subey(r.a) dan rivayetle : Kim uyuyacağı sırada Bakara suresinden on ayet okursa , Kuranı unutmaz. Bu on ayet şunlardır: Başından dört ayet, Kürsi ayeti, bundan sonraki iki ayet ve sonundan üç ayet. Ishak dedi ki: Kuranı unutmazdan maksat ezberlediklerini unutmaz demektir. ( Darimi 6 / 3388 )

DO?UMU YAKLAŞANIN OKUYACA?I AYETLER

Hazreti Fâtıma?dan (r.a) rivayet edilmiştir: ?Fâtımâ?nın doğurma zamanı yaklaşınca Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ümmü Seleme?ye ve Cahşın kızı Zeyneb?e onun yanına gidip de Âyetül-Kürsi?yi,Araf suresinin 54. ayetini, Nâs ve Felak (Muavvizeteyn) sûrelerini sonuna kadar okumala rını emretti. ? ( Ibn Sünni,625 )

HASTA IÇIN ŞIFA NIYETINE OKUNAN AYETLER

Abdurrahman b. Ebî Leylâ?dan rivayet edildiğine göre, demiştir ki: ?Bir adam Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem?e gelip demiştir: ? Benim kardeşimde ağrı var? Peygamber buyurdu:
- Kardeşinin ağırısı nedir?
- Onda inme (bir nevi delilik) var, dedi. Peygamber:
- Onu bana gönder, dedi. Adam gelip Peygamberin önünde oturduktan sonra, Peygamber Salllalahu Aleyhi ve Sellem ona şunları okudu:
Fatiha sûresi, Bakara sûresinin başından dört ayet, Bakara sûresinin ortasından iki ayet (163,164. ayetler), Âyete?1-Kürsî, Bakara sûresinin so nundan üç ayet (284, 285 ve 286. ayetler), Âl-i îmrân sûresinin başından bir kaç ayet ve aynı sûreden 18. ayet, Â?raf sûresinden 54. ayet, Mü?minün sûresinden 116. ayet, Cin sûresinden 3. ayet, Saffat sûresinin başından on ayet, Haşir sûresinin sonundan üç ayet, Ihlâs sûresi, Felâk ve Nâs sûreleri.? (Ibn-i Sünnî,634)

ŞIFA IÇIN MÜMINUN SURESI SON AYETLER

Abdullah Ibn Mesud (r.a) ,bir mecnunun kulağına bir şeyler okudu,o da şifa buldu.Peygamber (s.av) Abdullaha :Onun kulağına ne okudun? diye sordu.O da: Müminun suresinin sonundaki efe hasibtum ennema ayetinden başlayarak sonuna kadar okudum dedi.Peygamber (s.a.v): Eğer bir mümin bu ayetleri bir dağa okusaydı,dağ yerinden oynardı buyurdu. ( Metalibul Aliye,2/349, Ebu Davud;Ibn Sünni,635 )

BORÇTAN KURTULMAK IÇIN

Enes(r.a) den rivayetle : Rasulullah(s.a.v) Muaz b. Cebel (r.a) şöyle dedi: Üzerinde dağ kadar borç olsa dahi okuduğun zaman Allahın seni ondan kurtaracağı bir duayı sana öğreteyim mi? Ey Muaz şöyle de:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ
مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {26}3/

(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah?ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.

Mucemus Sağir, 2/393

IZZET,GÜÇ VE KUVVET KAZANMAK IÇIN

Muaz (r.a)den rivayetle;Rasulullah (s.a.v) : Izzet,güç ve kuvvet kazanmak için okunacak ayet şudur :

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن
لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً {111}17/

?Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah?a hamdederim? de ve tekbir getirerek O?nun şanını yücelt!

Camius Sağir,1/16

KALBLERIN DIRI KALMASI IÇIN

Ebu Musa (r.a) den rivayetle ; Peygamber a.s buyurdu: Her kim, sabah akşam Isra suresinin son iki ayetini okursa,o gün ve gece kalbi ölmez. ( Kenzul Ummal,1/574 (2594)

RUM SURESI 17-19. AYETLER

Ibni Abbas?dan (r.a) rivayet edildiğine göre: Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Kim, sabahladığı zaman Rûm/17-19.ayetleri okursa, o günde kaybettiği şeylere (yapamadığı sevab ve zikirlere) kavuşur. Gecelediği zaman bu ayetleri söyleyen kimse de, o gecesinde yapamadığı güzel işlerin sevabına erişir.( Ebu Davud,16/5076

VESVESEDEN KURTULMAK IÇIN

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ {97} وَأَعُوذُ بِكَ
رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ {98}23/

[97] Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!
[98] Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim!

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {3}
Hadid suresi 3. ayet : Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.


Cevapla

“Ayetler - Sureler” sayfasına dön