Tarihte Bugün

Bidibidi Oyun

  • Flash Oyun Galerisi »

    Bu Kategorideki Oyunlar Hem Yetenek Hem Beceri Hem de Şans İster.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumundan

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/01/1982

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 17588

Kapsam:

Madde 1 - Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi gereğince hazırlanmış olup yardımcı doçentlik doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenler.

Atama Için Önşart:

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümlerine göre yardımcı doçentlik doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir. 2547 sayılı Kanunun yabancı uyruklu öğretim elemanlara hakkındaki 34. madde hükümü saklıdır.

(Ek fıkra: 25/11/2006 - 26357 S.R.G. Yön/1.mad) Ilgili yasa ve yönetmelik hükümleriyle öngörülen şartlar dışında; doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri ve varsa üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüsü senatoları tarafından belirlenen ilave kriterleri sağlamak zorunludur. Yardımcı doçentlik ile diğer akademik kadrolara yükseltme atama ve uzatmalarda kriterler doğrudan yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.Ayrıca yardımcı doçent adaylarının yabancı dilden senatolarca belirlenen ve 5/9/2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öğretim elemanları için belirlenen taban puanından az olmayan bir puan almaları zorunludur.

(Ek fıkra: 25/11/2006 - 26357 S.R.G. Yön/1.mad Üniversitelerin ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenecek olan yükseltilme ve atanma jürilerinde görev yapacak öğretim üyelerinin bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri sağlamış olmalarına veya ulusal-uluslararası bilimsel düzeydeki çalışmalarıyla alanlarında temayüz etmiş olmalarına özen gösterilir.

I. Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:

Madde 3 - Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış tıpta uzmanlık ünvanını almış veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır.

Madde 4 - Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek trajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilân edilerek duyurulur. Bu durum ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

Madde 5 - (Mülga: 09/10/1986 tarih ve 19246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle.)

Madde 6 - Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; şartları bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen ve fakülte enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek olan yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir.

Madde 7 - Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere fakülte enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri üyeleri o fakülte enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı takdirde üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün başka kuruluşlarından veya başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Jüri yabancı dil sınavını son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapar. Sınav; Türkçe'den yabancı dile yabancı dilden Türkçe'ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında bir çeviriyi kapsar. Sınav dört saat süreli olup sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük aynı dilde olabileceği gibi Türkçe dahil iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur.Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine başvurulan üniversitenin senatosu karar verir.

Madde 8 - Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı gösterenler özgeçmişlerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler.

Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler biri o birimin yöneticisi diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde tespit eder. Dekan

=Web - Logo - Tema Tasarımı =
Bidibidi 2006/6 - 2017 ©
(Kurucu : BidiBidi © , Kurulum : BidiBidi PreMod v.10.1 - SRV2017)

Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası | İletişim
Bidibidi Technologies

Bidibidi